Renato Nicolodi

De Belgische kunstenaar Renato Nicolodi (1980) heeft, zoals zijn naam al doet vermoeden, zijn roots in Italië. Tijdens zijn opleiding Audio Visual and Fine Arts aan het Sint-Lukas in Brussel greep hij de kans om via een uitwisselingsprogramma terug te gaan naar het land van zijn grootvader om in Rome aan de Accademia di Belli Arti di Roma te studeren. Na het behalen van zijn masterdiploma studeerde hij nog aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent en behaalde het Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten.

Johanna Kint (TU Eindhoven & Sint-Lukas Brussel) over zijn werk
Renato Nicolodi ’s installaties refereren aan archetypische architectuurmodellen. Reële en ambigue tekens van tijdloosheid en duur. Paradoxale tekens, tegelijk. Monolieten van een recente datum. Visuele ankerpunten. Mentale bakens in een tijd waarin de maatschappij in een gigantische digitale stroomversnelling is terechtgekomen en alles in vraag wordt gesteld: wetenschap, technologie, natuur én de rol en identiteit van de mens daarbij. […]

Werk Renato NicolodiDe architectonische modellen van Renato Nicolodi hebben een uitgesproken minimalistische inslag. Zijn systematische, droge aanpak verleent deze modellen een klassieke soberheid, waarmee Renato in de voetsporen treedt van de vormentaal van grote utopische architecten als Etienne-Louis Boullée en Claude-Nicolas Ledoux. Renato’s ruimtes zijn ontworpen naar een mathematisch geordend grid of rasterpatroon. Ze zijn niet geproportioneerd naar Vitruviaanse normen – of het ideale mannelijk naakt van Leonardo da Vinci dat in het midden staat van een vierkant en een cirkel. De ruimtes zijn geschikt en georganiseerd naar stereometrische figuren zoals kubussen en piramides; volmaakt en in zichzelf gekeerd in hun abstracte, uitgezuiverde vorm.

Bron: www.renatonicolodi.com

 


Renato Nicolodi (1980) is a Belgian artist with roots in Italy. During his master programme Audio Visual and Fine Arts at Sint-Lukas in Brussels he participated in an exchange programme and studied in Rome at the Accademia di belli Arti di Roma. After obtaining his master degree he studied at the Higher Institute for Fine Arts in Ghent and received a ‘Laureate of the Higher Institute for Fine Arts’ certificate.

Johanna Kint (TU Eindhoven & Sint-Lukas Brussels) about his work
Renato Nicolodi’s installations refer to archetypical architecture models. Real and ambiguous signs of timelessness and duration. At the same time, paradoxical signs. Monoliths of a recent date. Visual anchor points. Mental beacons in a time in which society found itself in a gigantic digital momentum where everything is questioned: science, technology, nature and the role and identity of man in it.  […]
Renato Nicolodi’s architectonic models have a minimalist import. His systematic, dry approach gives these models a classical austerity, with which Renato follows in the footsteps of the language of forms of major Utopian architects such as Etienne-Louis Boullée and Claude-Nicolas Ledoux. Renato’s spaces start out from a mathematically-ordered grid. They do not have the proportions of Vitruvian norms – or the ideal male nude of Leonardo da Vinci that stands in the middle of a square and a circle. The spaces are arranged and organised departing from stereometric figures such as cubes and pyramids; perfect and introverted in their abstract, purified form.

Source: www.renatonicolodi.com

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen