Georges Rousse

Georges Rousse werd in 1947 in Parijs geboren. Gedurende zijn kindertijd in Duitsland en later in Metz ontstond bij hem een fascinatie voor verlaten gebouwen doordat hij speelde op vervallen en bouwvallige militaire terreinen.

georges rousse portretToen hij negen was, kreeg hij de legendarische Kodak Brownie camera cadeau. Sindsdien is hij aan de camera verknocht. Tijdens zijn medicijnenstudie in Nice, besloot hij fotografie en druktechnieken te gaan studeren waarna hij zijn eigen architectonische fotostudio opzette. Geïnspireerd door zijn passie voor grote Amerikaanse meesters zoals Steichen, Stieglitz en Ansel Adams, stortte hij zich volledig op dit medium.

Nadat hij de Land art en Malevichs zwarte vierkant op een witte achtergrond had ontdekt, veranderde Georges Rousses relatie met de fotografie doordat hij een nieuwe techniek uitvond die zorgde voor een verschuiving van schilderij naar ruimte.

Ten tijde van de figuration libre beweging begin jaren ’80 begon hij met zijn ‘acties’ waarbij hij levendige figuren schilderde in verlaten gebouwen die voor de sloophamer waren voorbestemd. Vervolgens fotografeerde hij deze interventies. Hij nam al snel afstand van het figuratieve om zich op het abstracte te richten waarbij hij woorden en geometrisch volumes opnam in lege ruimtes waardoor hij intrigerende visuele mysteries creëerde. Om de ruimtelijke ervaring die hierdoor ontstond op zijn sterkst naar voren te laten komen koos hij er, vanaf zijn tentoonstellingen in de jaren ’80 voor om zijn foto’s op grote schaal tentoon te stellen. De afgelopen jaren is zijn werk geëvolueerd richting de constructie van grillige architectuur.

Georges Rousse heeft over de hele wereld interventies gecreëerd en met zijn foto’s geëxposeerd. Hij heeft deelgenomen aan talloze biënnales (Parijs, Venetië, Sydney) en heeft vele prestigieuze awards in ontvangst mogen nemen.
1981: Eerste expositie bij Galerie de France, Parijs, ‘Des photographes dans le paysage’
1983: Villa Médicis hors les murs, New York
1985 -1987: Villa Médicis, Rome
1988: International Center of Photography Award, New York
1989: Salon de Montrouge Drawing Prize
1992: Romain Rolland Fellowship, Calcutta
1993: Nationale Grand Prix voor Fotografie
2008: Volgt Sol Lewitt op als lid van de Belgische Koninklijke Academie

Georges Rousse wordt vertegenwoordigd door meerdere Europese galeries en zijn werken zijn opgenomen in talloze belangrijke publieke en private verzamelingen. Hij woont en werkt in Parijs.

Website Georges Rousse


 

work georges rousseGeorges Rousse was born in Paris in 1947.

During his childhood in Germany and later in Metz, he became attracted to abandoned sites while playing in derelict, dilapidated military sites.

At age 9, he received the legendary Kodak Brownie camera as a gift. Since then, the camera has never left his side. While attending medical school in Nice, he decided to study professional photography and printing techniques, and then created his own architectural photography studio. Inspired by his passion for such great American masters as Steichen, Stieglitz and Ansel Adams, he dedicated himself entirely to the medium.

werk van georges rousseFollowing his discovery of Land art and of Malevich’s black square against a white background, Georges Rousse altered his relationship to photography, inventing a unique process that would shift the relationship of painting to space. During the figuration libre movement in the early 1980s, he began his ‘actions’: he would paint vivid figures in deserted sites that were destined for the wrecking ball and then photograph his interventions. He quickly abandoned figuration in favor of abstraction, incorporating words and geometric volumes into empty spaces to create intriguing visual enigmas. To reveal the resulting spatial experience in the most powerful manner, he chose, from his exhibitions in the early 1980s on, to show his photographs on a large scale. In the last years his work has evolved towards construction of fancy architecture.

work by georges rousseGeorges Rousse has created interventions and has shown his photographs around the world. He has participated in numerous biennials (Paris, Venice, Sydney) and received many prestigious awards.

1981: First exhibition at the Galerie de France, Paris, ‘Des photographes dans le paysage’
1983: Villa Médicis hors les murs, New York
1985 -1987: Villa Médicis, Rome
1988: International Center of Photography Award, New York
1989: Salon de Montrouge Drawing Prize
1992: Romain Rolland Fellowship, Calcutta
1993: National Grand Prize for Photography
2008: Succeeds Sol Lewitt as an associate member of the Belgian Royal Academy

Georges Rousse is represented by several European galleries and his works are included in numerous important public and private collections. He lives and works in Paris.

Website Georges Rousse

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen